hydrothane

Oczyszczanie i wykorzystanie biogazu

Energia produkowana ze źródeł odnawialnych takich jak biogaz, energia słoneczna, wiatr nazywana jest zieloną energią. Zielona energia to termin opisujący źródła energii, które są przyjazne dla środowiska naturalnego.

Te źródła energii mogą stanowić remedium dla skutków globalnego ocieplenia i wielu innych zanieczyszczeń środowiska.

Procesy wykorzystania biogazu mogą być stosowane w oczyszczalniach ścieków, biogazowniach i składowiskach odpadów. Produkowany biogaz w tych zakładach może być zbierany i wykorzystywany na różne cele. Powstający w procesach beztlenowych biogaz składa się z metanu (CH4) i dwutlenku węgla (CO2) ze śladową ilością innych gazów takich jak para wodna, siarkowodór (H2S), azot (N2), wodór (H2) i tlen (O2).

Stężenie siarkowodoru w biogazie może wahać się od 250 ppmv do kilku procent objętościowych. Gaz ten ma drażniący zapach „zgniłych jaj” przy niskim stężeniu 50 ppbv i jest toksyczny przy stężeniu powyżej 100 ppmv.

W niektórych przypadkach H2S musi być usunięty z biogazu przed jego wykorzystaniem ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, ochronę środowiska oraz ze względu na fakt, iż siarkowodór jest gazem żrącym (może spowodować uszkodzenia silników kogeneracyjnych (CHP), kotłów, rurociągów itp.)

Odsiarczanie biogazu jest również wymagane kiedy biogaz uzdatniany jest do jakości gazu ziemnego i doprowadzany do sieci gazowej.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …